مشاور مدیرعامل شستا در امور پروژه‌ها ، مدیر نظارت بر عملکرد طرح ها و پروژ های هلدینگ و مدیر مهندسی و بازرسی فنی طرح ها و پروژه های تاپیکو از پالایشگاه روغن‌سازی ایرانول  بازدید کردند.

رضایی قهرمان مشاور مدیرعامل شستا در امور پروژه‌ها و مسینه مدیر نظارت بر عملکرد طرح ها و پروژ های هلدینگ تاپیکو و الاسوند مدیر مهندسی و بازرسی فنی طرح ها و پروژه های تاپیکو از پالایشگاه روغن‌سازی ایرانول و مجتمع ظروف سازی و بسته بندی  بازدید کردند.
 در این بازدید رضایی، مسینه و الاسوند ابتدا از پروژه خط ریلی مجتمع ظرف سازی و بسته‌بندی ایرانول، بویلر و سوله مربوطه در محل مجتمع و تجهیزات ظرف‌سازی و پرکنی مجتمع بازدید و سپس از بخش‌های مختف پالایشگاه روغن‌سازی ایرانول شامل واحد عملیات، واحدهای PDA و HF و واحد فورفورال، تولید و پرکنی و انبارها و انجام رک بندی آن‌ها و انبارش محصولات، بلندینگ و مخازن، واحد موم گیری، استقلال یوتیلیتی پالایشگاه در زمینه برق، گاز و آب بازدید کردند.