بر این اساس، سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام  روز سه‌ شنبه به تاریخ 1401/06/22 پرداخت می شود و آن دسته از سهامداران محترم حقیقی که دارای کد سجام نمی باشند (یک ماه بعد از پرداخت سود سهامداران سجامی) از طریق مراجعه به بانک رفاه کارگران پرداخت خواهد شد.

همچنین سود سهامداران حقوقی و سبد گردان های دارای کد سجام هم روز سه شنبه مورخ 1401/06/22به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام پرداخت خواهد شد و آن دسته از سهامداران حقوقی که دارای کد سجام نمی باشند از طریق مکاتبه رسمی با شرکت و ارائه یک نسخه قرارداد سبد‌گردانی  و اعلام شماره حساب و شماره شبا، پرداخت خواهد شد.