به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، این شرکت و شرکتهای تابعه  در قالب سه گروه اصلی : گروه فنی و مهندسی ، گروه لوله سازی و دوده سازی به همراه شرکت پتروشیمی شیمی بافت دربیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی حاضر شد.

شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از شرکتهای تابعه تاپیکو است که در سه حوزه تولیدی ، سرمایه گذاری و خدمات فنی و مهندسی در قالب 12 شرکت فعال است.