• سود تجمیعی شرکت‌های شستا به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است
  • ارزش خالص دارای‌های شستا بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است
  • ۳۰ شرکت از ۱۸۷ شرکت، ۹۰ درصد سود شستا را می‌دهند
  • ۳۵درصد عرضه اولیه‌های بورس ۹۸ مربوط به شستا بود