در راستای نوسازی و مدرن سازی سیستم و دستگاه های کارخانه جلسه ای در تاریخ 15/07/94 در کارخانه ماهشهر برگزار گردید.در این جلسه که کلیه مدیران حضور داشتند در مورد سیستم های برق و تهویه بررسی کامل به عمل آمد که با توجه به ورود تیم کارشناسی شرکت ویندمولر آلمان هماهنگی های لازم به عمل آمد.