به گزارش روابط عمومی piic : شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با توجه به عملکرد مثبت شرکتهای تولیدی و خدماتی خود در شش ماهه اول سال 1396 ،پیش بینی اولیه خود در زمینه کسب سود را از 40 ریال به ازای هر سهم به 95 ریال به ازای هر سهم افزایش داده است.این افزایش سود حاکی از رشد 138 درصدی پیش بینی اولیه شرکت می باشد.

شرکتهای تولیدی زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی شامل ، دوده صنعتی پارس ،کربن ایران ، شیمی بافت ، صنایع لاستیکی سهند و شیمیاییفرآورد  قشم ، در شش ماهه اول سال جاری با اجرای برنامه های خود موفق شده اند با افزایش تولید و سهم بازار ، سودآوری مناسبی داشته باشند. همچنین شرکتهای خدماتی و فنی مهندسی و بازرسی زیر مجموعه piic شامل،   تکین کو ، نگهداشت کاران و فیرمکو هم با انعقاد قراردادهای جدید در حوزه های تامین نیرو، بازرسی فنی و خدمات تعمیراتی، میزان درآمد و سودآوری خود را در سال مالی جاری افزایش داده اند.

سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و نیز سهام شرکتهای زیرمجموعه شامل: دوده صنعتی پارس، کربن ایران، صنایع لاستیکی سهند در بورس داد و ستد می شود.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی