شرکت دوده صنعتی پارس از شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ، از جمله شرکتهای موفق شستا در سال 1398 محسوب می شود.