شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

سرمایه ما لبخند رضایت چهل و یک میلیون نفر از اقشار زحمتکش، شریف و سرمایه های انسانی با تجربه کشور است
و امانتداری و حفظ منافع آنان رسالتمان است.

ســــهام و ســـرمایه

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف مشارکت مردم در صنایع پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و جذب نقدینگی و به‌کارگیری آن در سودآورترین بخشهای صنعتی خصوصاً صنعت پتروشیمی در رأس اهداف آن قرار گرفت.

شرکت های عضو و فعالیت ها

فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مشتمل بر 5 بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری، پروژه ها و بازار سرمایه است که فعالیت هرکدام از این بخشها در قالب شرکتهای عضو گروه انجام می شود.

شرکت های تابعه و حوزه های فعالیت

فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مشتمل بر 5 بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری، پروژه ها و بازار سرمایه است که فعالیت هرکدام از این بخشها در قالب شرکتهای عضو گروه و به شرح ذیل انجام می شود

سهام و سرمایه

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف مشارکت مردم در صنایع پتروشیمی در اسفند ماه سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و جذب نقدینگی و به‌کارگیری آن در سودآورترین بخشهای صنعتی خصوصاً صنعت پتروشیمی در رأس اهداف آن قرار گرفت.

بازار سرمایه


  • تعداد معاملات 1779
  • حجم معاملات 6.159M
  • ارزش معاملات 120.615B
  • آخرین معامله 19519
  • اولین قیمت 19519
  • قیمت پایانی 19583

آخرین بروزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹